Palvelut

Share

Tiedonhallinta

Tiedonhallinta sisältää asiakokonaisuuksien tiedonhallinnan ja ylläpidon sekä tilanneraporttien tuottamisen. Palvelupaketti räätälöidään tilaajan toiveiden mukaisesti.  

Asiakokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi maanalaiset kunnallistekniset putki- ja johtoverkostot joko kokonaisuudessaan tai esimerkiksi johto- ja putkilajeittain eroteltuina. Lisäksi kartoitamme maanpäälliset kohteet ajantasamalleiksi.

Ylläpidämme myös kaikkia vesihuollon johtolajeja, sähkö- ja telejohtotietoja päätelaitteineen sekä kaukolämpöverkkoa ja kantakartta-aineistoa 3D-ajantasamallina.

Aineistomallit

Aineistomallit ovat useasta eri tietolähteestä yhdistettyjä selkeästi rajattuja tietokokonaisuuksia. Mallit voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisesti, asiakkaan järjestelmiin ja formaatteihin yhteensopiviksi.

Esimerkkejä aineistomalleista:

 • Visuaaliset 3D-mallit esim. rakenteista, rakennuksista tai maanalaisesta infrasta
 • Yhdistelmämallit
  • Yhdistelmämallit ovat useasta eri lähteestä eri aikoina tuotettujen pinta- ja maastomallien yhdistelmiä. Näitä ovat esimerkiksi ruoppauksen toteumapinta, jota on usein mahdoton luodata kerralla ruoppauksien ja täyttöjen päällekkäisyydestä johtuen. Eri aikoina tehdyistä luotauksista tuotetut maastomallit yhdistetään lopuksi yhdeksi kokonaiseksi ja yksiselitteiseksi pinnaksi ruoppauksen toteuman dokumentoimiseksi ja määrälaskentaa varten.
  • Vastaavasti pitkäkestoisista täytöistä ja läjityksistä voidaan tuottaa lopuksi yksi yhtenäinen maastomallipinta yhdistelemällä eri aikoina tehdyistä kartoituksista ja luotauksista luotuja maastomalleja.
 • Mallinnuspalvelu
  • Teemme kartoituksista, luotauksista ja suunnitelmista tilaajan tarvitsemia maastomallipintoja massalaskentaa ja karttatuotantoa varten. Pinnat voidaan toimittaa tilaajalle useassa eri formaatissa.
 • Koontikuvat
  • Teemme koontikuvia kohteen edistymisestä sen rakentamisen aikana. Näin pystytään halutuin määräajoin seuraamaan kohteen etenemistä myös visuaalisesti. Koontikuva muodostuu esimerkiksi viikoittain tehtävien kartoitusten perusteella. Kartoitukset piirtyvät kartalle, josta etenemistä on helppo verrata suunnitelmaan ja aikatauluun. Näin tilannetta on helppo raportoida havainnollisesti eri sidosryhmille esim. sähköpostin välityksellä. Koontikuva päivittyy urakan valmistuttua helposti tilaajan vaatimaksi toteuma- eli as built -kuvaksi.